Disclaimer

Toon Van Belleghem garandeert onder geen enkel beding dat de informatie, aangeboden op de bedrijfswebsite, compleet, up-to-date en correct is en dat het gebruik ervan zal leiden tot de verwachte resultaten van de bezoeker. Toon Van Belleghem waarborgt de foutloze en virusvrije werking van de website niet. Toon Van Belleghem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het betreden, het raadplegen of het gebruik van de info, de data, de software en de publicaties op de website. Uitgenomen in het geval van bewezen fraude.

 

Toon Van Belleghem kan hyperlinks verschaffen naar webpagina's die nuttige informatie voor de gebruiker inhouden. In het geval u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u de Toon Van Belleghem website en zal Toon Van Belleghem geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de hyperlinks en de gelinkte websites. Toon Van Belleghem onderschrijft of vertegenwoordigt deze sites niet en u bezoekt deze websites volledig op uw eigen risico.

 

Alle software, letterkundige werken, uitvoeringen en handelsmerken die beschikbaar worden gesteld op of via de website kunnen beschermd zijn door de auteurswet. Het downloaden, gebruiken, reproduceren of communiceren van deze software, werken, uitvoeringen of handelsmerken in het openbaar is onderworpen aan de toestemming van de eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten, waartoe Toon Van Belleghem behoort. Elke schending zal gesanctioneerd worden door de toepasselijke wetgeving. Niets op de website mag worden gezien als een vergunning voor het downloaden, gebruiken, reproduceren of communiceren voor openbare doeleinden.

 

Deze website wordt enkel gebruikt voor informatieve, promotionele doeleinden en zal ook geen deel uitmaken van een aanbod of een aanvaarding met betrekking tot transacties of andere zaken. Deze website creëert geen wettelijke relatie tussen u en Toon Van Belleghem of derden, tenzij u een registratieformulier heeft ingevuld en doorgestuurd. In dit geval zullen alle bepalingen en voorwaarden, in het formulier beschreven, uw toegang en uw gebruik van deze website bepalen. De inhoud van deze website is op ieder ogenblik onderworpen aan veranderingen en dit zonder kennisgeving. Toon Van Belleghem reserveert het recht om uw toegang of uw gebruik van deze website te beperken, te beëindigen of in te trekken.